sábado, 28 de março de 2009

H... for Hideko (Part 1)

Keisuke Kinoshita:
(Karumen kokyo ni kaeru, 1951)


Mikio Naruse:
(Ukigumo, 1955)


Keisuke Kinoshita:
(Yorokobi mo Kanashimi mo ikutoshitsuki, 1957)

Sem comentários:

Enviar um comentário